Privacy en cookiebeleid

Privacy statement

Deze site/dit product is een uitgave van VariaVia. Persoonlijke gegevens van abonnees, klanten en bezoekers van de website/dit product worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. VariaVia houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de DDMA (Dutch Dialogiue Marketing Association) en overige relevante wet- en regelgeving stelt.
Deze Privacy en Cookie verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van VariaVia en haar dochtermaatschappijen of participaties.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is VariaVia, Nonnenveld 22, 5401 NE Uden. Via info@variavia.nl kunt u contact opnemen met VariaVia.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening en/of verkoop van haar producten of wanneer u anderszins contact heeft met VariaVia, kan VariaVia persoonsgegevens van u verwerken. Dit kan gebeuren wanneer u een contactformulier invult, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze diensten. VariaVia vindt het echter belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.
Indien u geen prijs meer stelt op bijvoorbeeld e-mail nieuwsbrieven, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of VariaVia hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar VariaVia, Nonnenveld 22, 5401 NE Uden, of een e-mail te sturen naar info@variavia.nl.

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door VariaVia worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op één van de VariaVia websites of, indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers van die website;
 • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van VariaVia;
 • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
 • Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan VariaVia op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
 • Om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • Om te voldoen aan de op VariaVia van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van VariaVia.
Bij gebruikmaking van onze interactieve diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende VariaVia producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere VariaVia producten en/of diensten.
VariaVia kan uw persoonsgegevens ook verwerken om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van VariaVia evenals die van de partners van VariaVia en andere zorgvuldig door VariaVia geselecteerde organisaties, waarbij VariaVia tracht rekening te houden met uw interesses en voorkeuren die VariaVia afleidt uit de door u bestelde producten en/of diensten van VariaVia. Indien u hiertegen bezwaar hebt dan kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres voor het doen van aanbiedingen van (nieuwe) producten en diensten van VariaVia, haar partners en geselecteerde organisaties zoals hierboven omschreven, intrekken.

Derdenverstrekking

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot VariaVia behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door VariaVia worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat VariaVia op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. VariaVia zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan VariaVia uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die VariaVia ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal VariaVia uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.
VariaVia kan uitsluitend elektronische gegevens, zoals uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer, verstrekken aan derden, zoals hierboven onder het kopje ‘Doeleinden’ omschreven, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten indien u VariaVia daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens intrekken. In beide gevallen kunt u een brief sturen naar VariaVia, Nonnenveld 22, 5401 NA Uden, of een e-mail te sturen naar info@variavia.nl.
VariaVia kan uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is.

Gebruik mobiel telefoonnummer

VariaVia kan een opgegeven mobiel telefoonnummer gebruiken voor telemarketingdoeleinden. In geval van consumenten in de zin van de Telecommunicatiewet die (nog) geen klant zijn van VariaVia, zal altijd vooraf worden ontdubbeld met het bel-me-niet-register. Gegevens van diegenen die niet in het bel-me-niet-register zijn ingeschreven en die geen consumenten in de zin van de Telecommunicatiewet zijn, kunnen voor telemarketingdoeleinden worden gebruikt. VariaVia kan telefoonnummers die zij in het kader van de verkoop van een product of dienst van VariaVia heeft verkregen gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van VariaVia ongeacht of betreffende gegevens van bestaande klanten zijn opgenomen in het bel-me-niet-register. In ieder telemarketinggesprek zal de mogelijkheid worden geboden zich te verzetten tegen telemarketing en zal eveneens worden gewezen op het bel-me-niet-register en de mogelijkheid daarin te worden opgenomen.

Gebruik van cookies

Let op: Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Links

Op de websites van VariaVia treft u een aantal links aan naar websites van andere partijen. VariaVia aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen van uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacystatement van de betreffende website die u bezoekt.

Beveiliging

VariaVia handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Vragen, inzage en correctie, verzet

Indien u:
 • vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid;
 • wilt weten welke persoonsgegevens VariaVia van u verwerkt;
 • uw persoonsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of laten verwijderen;
 • niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan partners van VariaVia of derden zoals hierboven onder het kopje ‘Doeleinden’ omschreven;
 • niet langer prijs stelt op het gebruik van uw persoonsgegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen;
dan kunt u een verzoek daartoe richten aan: VariaVia, Nonnenveld 22, 5401 NA Uden of een e-mail sturen naar info@variavia.nl. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zal VariaVia uw vraag beantwoorden, het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering, wijziging of correctie van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen, verbeteren of aanpassen, tenzij en voor zover de wet VariaVia verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

VariaVia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van VariaVia . Substantiele wijzigingen van dit privacystatement zullen op de websites van VariaVia of anderszins worden bekendgemaakt.

Juli 2018

Privacy en cookiebeleid

Privacy statement

Deze site/dit product is een uitgave van VariaVia. Persoonlijke gegevens van abonnees, klanten en bezoekers van de website/dit product worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. VariaVia houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de DDMA (Dutch Dialogiue Marketing Association) en overige relevante wet- en regelgeving stelt.
Deze Privacy en Cookie verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van VariaVia en haar dochtermaatschappijen of participaties.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is VariaVia, Nonnenveld 22, 5401 NE Uden. Via info@variavia.nl kunt u contact opnemen met VariaVia.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening en/of verkoop van haar producten of wanneer u anderszins contact heeft met VariaVia, kan VariaVia persoonsgegevens van u verwerken. Dit kan gebeuren wanneer u een contactformulier invult, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze diensten. VariaVia vindt het echter belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.
Indien u geen prijs meer stelt op bijvoorbeeld e-mail nieuwsbrieven, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of VariaVia hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar VariaVia, Nonnenveld 22, 5401 NE Uden, of een e-mail te sturen naar info@variavia.nl.

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door VariaVia worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op één van de VariaVia websites of, indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers van die website;
 • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van VariaVia;
 • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
 • Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan VariaVia op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
 • Om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • Om te voldoen aan de op VariaVia van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van VariaVia.
Bij gebruikmaking van onze interactieve diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende VariaVia producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere VariaVia producten en/of diensten.
VariaVia kan uw persoonsgegevens ook verwerken om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van VariaVia evenals die van de partners van VariaVia en andere zorgvuldig door VariaVia geselecteerde organisaties, waarbij VariaVia tracht rekening te houden met uw interesses en voorkeuren die VariaVia afleidt uit de door u bestelde producten en/of diensten van VariaVia. Indien u hiertegen bezwaar hebt dan kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres voor het doen van aanbiedingen van (nieuwe) producten en diensten van VariaVia, haar partners en geselecteerde organisaties zoals hierboven omschreven, intrekken.

Derdenverstrekking

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot VariaVia behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door VariaVia worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat VariaVia op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. VariaVia zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan VariaVia uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die VariaVia ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal VariaVia uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.
VariaVia kan uitsluitend elektronische gegevens, zoals uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer, verstrekken aan derden, zoals hierboven onder het kopje ‘Doeleinden’ omschreven, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten indien u VariaVia daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens intrekken. In beide gevallen kunt u een brief sturen naar VariaVia, Nonnenveld 22, 5401 NA Uden, of een e-mail te sturen naar info@variavia.nl.
VariaVia kan uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is.

Gebruik mobiel telefoonnummer

VariaVia kan een opgegeven mobiel telefoonnummer gebruiken voor telemarketingdoeleinden. In geval van consumenten in de zin van de Telecommunicatiewet die (nog) geen klant zijn van VariaVia, zal altijd vooraf worden ontdubbeld met het bel-me-niet-register. Gegevens van diegenen die niet in het bel-me-niet-register zijn ingeschreven en die geen consumenten in de zin van de Telecommunicatiewet zijn, kunnen voor telemarketingdoeleinden worden gebruikt. VariaVia kan telefoonnummers die zij in het kader van de verkoop van een product of dienst van VariaVia heeft verkregen gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van VariaVia ongeacht of betreffende gegevens van bestaande klanten zijn opgenomen in het bel-me-niet-register. In ieder telemarketinggesprek zal de mogelijkheid worden geboden zich te verzetten tegen telemarketing en zal eveneens worden gewezen op het bel-me-niet-register en de mogelijkheid daarin te worden opgenomen.

Gebruik van cookies

Let op: Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Links

Op de websites van VariaVia treft u een aantal links aan naar websites van andere partijen. VariaVia aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen van uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacystatement van de betreffende website die u bezoekt.

Beveiliging

VariaVia handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Vragen, inzage en correctie, verzet

Indien u:
 • vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid;
 • wilt weten welke persoonsgegevens VariaVia van u verwerkt;
 • uw persoonsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of laten verwijderen;
 • niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan partners van VariaVia of derden zoals hierboven onder het kopje ‘Doeleinden’ omschreven;
 • niet langer prijs stelt op het gebruik van uw persoonsgegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen;
dan kunt u een verzoek daartoe richten aan: VariaVia, Nonnenveld 22, 5401 NA Uden of een e-mail sturen naar info@variavia.nl. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zal VariaVia uw vraag beantwoorden, het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering, wijziging of correctie van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen, verbeteren of aanpassen, tenzij en voor zover de wet VariaVia verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

VariaVia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van VariaVia . Substantiele wijzigingen van dit privacystatement zullen op de websites van VariaVia of anderszins worden bekendgemaakt.

Juli 2018